Woocommerce Menu

Regulamin sklepu internetowego CVki

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy CVki, dostępny pod adresem internetowym http://cvki.pl/, prowadzony jest przez Kingę Wójcik na zasadach działalności nierejestrowej.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrową, która oferuje sprzedaż produktów sklepie CVki

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://cvki.pl/

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (którym jest Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zakup – wpłacenie wskazanej kwoty i pobranie pliku zawierającego Produkt, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

8. Produkt – wzór CV, dostępny w Sklepie, przekazywany Klientowi po dokonaniu Zakupu w postaci zestawu plików.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Licencja – zasady określające dopuszczalny użytek Produktów dostępnych w sklepie, dołączane w postaci pliku tekstowego do każdego z nich.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: cvki[at]cvki.pl

2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e- podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Produktów Sklepu niezbędne jest posiadanie zainstalowanego jednego z poniższych programów: MS Office Word, LibreOffice Writer, a także oprogramowania obsługującego archiwa ZIP, jak np. 7zip czy WinRar.

§ 5

Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu ani dokonywanie Zakupu w Sklepie nie wymaga zakładania konta. Zakup Produktu następuje w chwili dokonania płatności przez serwis PayPal, do którego przekierowuje przycisk „POBIERZ” znajdujący się na stronie Produktu.

 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Ograniczenia użytkowania Produktu

 1. Wszystkie wzory CV dostępne w Sklepie ograniczone są Licencją.

2. Zabrania się udostępniania Produktów jakimkolwiek innym osobom i podmiotom, a także ich rozpowszechniania.

§ 7

Zasady dokonywania zakupu

W celu dokonania zakupu należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zakupu, a następnie kliknąć przycisk „POBIERZ”

2. Opłacić Zakup w systemie PayPal (poprzez swoje konto w tym serwisie lub kartą płatniczą)

3. Pobieranie plików z Produktem nastąpi niezwłocznie do dokonaniu płatności. W przypadku jakichkolwiek problemów należy kontaktować się z administracją Sklepu w sposób wskazany w Art. 3 pkt.1.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (co odnosi się do Produktów w Sklepie internetowym CVki), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9

Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.

§ 10

Dane osobowe w Sklepie internetowym CVki

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego CVki jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.